Kon­takt

Seel­sor­ger: P. Tho­mas Röhr OCD

An­schrift:
Kath. Pfarr­ge­mein­de St. The­re­sia
Schüt­zen­str. 12
16547 Bir­ken­wer­der
Te­le­fon: 03303–50 34 18
Fax: 03303–40 25 74
Mail: pfar­rei [at] kar­mel-bir­ken­wer­der [dot] de

Zu­stän­dig­keits­be­reich: Bir­ken­wer­der und Borgsdorf

Bank­ver­bin­dung:
Mit­tel­bran­den­bur­gi­sche Spar­kas­se in Pots­dam
IBAN: DE61 1605 0000 3701 0122 44
BIC : WELADED1PMB

Kir­chen­vor­stand:
stell­ver­tre­ten­der Vor­sit­zen­der: Rein­hard Du­rek, Tel.: 03303–40 43 06

Pfarr­ge­mein­de­rat:
Vor­sit­zen­de: Han­na Temp, Tel.: 03303–50 17 83, han­na [dot] temp [at] gmx [dot] de

Dia­kon im pas­to­ra­len Raum Bir­ken­wer­der-Hen­nigs­dorf-Ora­ni­en­burg: Marc Teu­ber
Kon­takt: 0176/30126552 — marc [dot] teu­ber [at] erz­bis­tumber­lin [dot] de